Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn giúp điều chỉnh Search Form phù hợp hơn với giao diện của blog Genesis. Bước đầu tiên bạn mở file functions.php của theme Genesis và thêm đoạn code cần thêm ở bên dưới vào. Ở bài viết này mình dùng Genesis Child Theme bởi Studiopress.

Code tùy biến khung tìm kiếm trong Genesis cơ bản

1. Tùy biến dòng chữ trong khung nhập dữ liệu

//* Tùy biến dòng chữ trong khung nhập dữ liệu tìm kiếm của Genesis

add_filter( ‘genesis_search_text’, ‘sp_search_text’ ); function sp_search_text( $text ) { return esc_attr( ‘Nhập nội dung tìm kiếm…’ ); }

2. Tùy biến nút tìm kiếm

//* Tùy biến nút tìm kiếm trong Genesis

add_filter( ‘genesis_search_button_text’, ‘sp_search_button_text’ ); function sp_search_button_text( $text ) { return esc_attr( ‘Tìm kiếm’ ); }

3. Tùy biến nhãn của khung tìm kiếm

//* Tùy biến nhãn của khung tìm kiếm trong Genesis

add_filter( ‘genesis_search_form_label’, ‘sp_search_form_label’ ); function sp_search_form_label ( $text ) { return esc_attr( ‘Khung tìm kiếm’ ); }

4. Thay đổi “Search results for:…” ở trang kết quả tìm kiếm

//* Thay đổi “Search results for:…” ở trang kết quả tìm kiếm

add_filter( ‘genesis_search_title_text’, ‘rayno_search_title_text’ ); function rayno_search_title_text() { return ‘Kết quả tìm kiếm cho:’; } add_filter( ‘genesis_search_title_text’, ‘rayno_search_title_text’ ); function rayno_search_title_text() { return ‘Kết quả tìm kiếm cho:’; }

Chèn khung search vào thanh menu

Chèn vào Primary Navigation Menu

//* Chèn SEARCH FORM vào Primary Navigation Menu

dd_filter(‘wp_nav_menu_items’,’add_search_box_primary_menu’, 10, 2); function add_search_box_primary_menu($items, $args) { if ($args->theme_location == ‘primary’) { ob_start(); get_search_form(); $searchform = ob_get_contents(); ob_end_clean(); $items .= ‘<li class=”searchbox”>’ . $searchform . ‘</li>’; } return $items; } add_filter(‘wp_nav_menu_items’,’add_search_box_primary_menu’, 10, 2); function add_search_box_primary_menu($items, $args) { if ($args->theme_location == ‘primary’) { ob_start(); get_search_form(); $searchform = ob_get_contents(); ob_end_clean(); $items .= ‘<li class=”searchbox”>’ . $searchform . ‘</li>’; } return $items; }

riteaidstoresurvey

Chèn vào Secondary Navigation Menu

//* Chèn SEARCH FORM vào Secondary Navigation Menu

dd_filter(‘wp_nav_menu_items’,’add_search_box_secondary_menu’, 10, 2); function add_search_box_primary_menu($items, $args) { if ($args->theme_location == ‘secondary’) { ob_start(); get_search_form(); $searchform = ob_get_contents(); ob_end_clean(); $items .= ‘<li class=”searchbox”>’ . $searchform . ‘</li>’; } return $items; } add_filter(‘wp_nav_menu_items’,’add_search_box_secondary_menu’, 10, 2); function add_search_box_primary_menu($items, $args) { if ($args->theme_location == ‘secondary’) { ob_start(); get_search_form(); $searchform = ob_get_contents(); ob_end_clean(); $items .= ‘<li class=”searchbox”>’ . $searchform . ‘</li>’; } return $items; }

Kết bài

Nếu bạn thấy hay thì hãy áp dụng ngay vào blog của bạn nhé, nhưng trước tiên bạn cần có Genesis Framework. Bài viết này sẽ liên tục cập nhật Code Snippets mới nhất.

Cập nhật lần cuối 9/11/2018

1 BÌNH LUẬN