Giới thiệu các bản ghi DNS, huớng dẫn DNS record

76
0

Bài viết sử dụng tài liệu tham khảo tại: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Mẫu_tin_tài_nguyên_DNS

Bản ghi A (Address)

Trường Kiểu A chỉ ra rằng Giá trị là một địa chỉ IP.

Ví dụ như mẫu tin:(ns.minhquydesign.com, 203.162.41.166, A, IN) chỉ ra rằng địa chỉ IP của host có tên ns.minhquydesign.com là 203.162.41.166.

Bản ghi NS (Namesever)

Trường Giá trị NS chỉ ra tên miền của máy tính đang chạy dịch vụ tên, và dịch vụ đó có khả năng thông dịch các tên trong một miền cụ thể.

Ví dụ mẫu tin:(ctu.minhquydesign.com, ns.minhquydesign.com, NS, IN) chỉ ra rằng server tên của miền ctu.minhquydesign.com có tên là ns.ctu.minhquydesign.com.

Bản ghi CNAME

CNAME: Trường Giá trị chỉ ra một cái tên thêm vào (alias) của một host nào đó. Kiểu này được dùng để đặt thêm bí danh cho các host trong miền.

Bản ghi MX

MX: Trường Giá trị chỉ ra tên miền của host đang chạy chương trình mail server mà server đó có khả năng tiếp nhận những thông điệp thuộc một miền cụ thể.

Ví dụ mẫu tin (ctu.minhquydesign.com, mail.ctu.minhquydesign.com, MX, IN) chỉ ra rằng host có tên mail.ctu.edu.vn là mail server của miền ctu.minhquydesign.com

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!