Chuyển đổi HTML Theme sang Blogger Theme là biến giao diện web html thông thường hoặc từ file .html thành Blogger theme có cấu trúc giống như html ban đầu.

Thêm các đoạn code để đủ điều kiện blogger-theme

Thêm ở dòng đầu tiên

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

Thêm thẻ b:skin bên trong <head>

<!-- /*<b:skin><![CDATA[*/]]></b:skin>

Thêm vào ít nhất 1 thẻ b:section bên trong thẻ body.

<!-- b:section#add -->
<b:section id='add' class='add' showaddelement='yes'></b:section>
<!-- /b:section#add -->
<!-- b:section#Blog1 version2 -->
<b:section id='main' class='main' showaddelement='yes'><b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog' version='2'/></b:section>
<!-- /b:section#Blog1 -->

Tìm các thẻ sau và thêm thẻ đóng

<link <meta <input <output <br <hr <img <form

Xoá hoặc thay đổi các ký tự

&copy;

Lưu file định dạng xml

Tải theme vào blogger nếu có báo lỗi gì thì tự sửa.

Hoặc dán code vào khung chứa code và bấm lưu nếu có lỗi ở dòng nào thì đến dòng đó tìm ra lỗi.

Xem giao diện, nếu có lỗi về bố cục bài đăng thì xem bài viết Tùy chỉnh lại phần bài đăng Blog1 cho Blogspot (Đang cập nhật)