Slovník online lưu trữ và chỉnh sửa từ vựng vào database.

Phần view-page và structure-link

 • index.php incFuc: allFunction allUser ( getAllTudien bằng indexAllTudienBySTTDESC )
 • indexLimit20.php
 • indexRandom20.php
 • indexAllTudienBySTTASC.php
 • indexAllTudienByTVASCphp
 • indexAllTudienByTTASCphp
 • searchTudien.php chuyển hướng sang tudien-search.php?q
 • tudien-add.php thêm mới record
 • tudien-view.php ?id ( https://slovnik.minhquydesign.com/tudien-view.php?id=860 )
 • tudien-edit.php ?id ( https://slovnik.minhquydesign.com/tudien-edit.php?id=860)
 • tudien-delete.php ?id
 • tudien-search.php ?q
 • function/index.php
 • function/all.php (connectDB var conn array sql -disconnectDB -getAllTudien -getAllTudienLimit20 – getAllTudienRandom -Limit20 -getUser – getTudien – addTudien -searchTudien-deleteTudien-editTudien)
 • css/index.php
 • css/bootstrap.css
 • css/custom.css
 • js/index.php
 • js/autogrow.js
 • html/index.php
 • html/menu-home.php
 • html/menu-backhome.php
 • /-/head.php
 • /-/header.php
 • /-/footer.php gọi func getInfoIP
 • user/config.php
 • user/index.php
 • user/login.php
 • user/logout.php
 • user/resgister.php
 • user/reset-password.php
 • user/welcome.php

Thứ tự Function function/all.php

 • connectDB
 • disconectDB
 • getAllTudien
 • getAllUser getUSer
 • getAllTudienByIDASC
 • getAllTudienBySTTDESC
 • getAllTudienByTV
 • getAllTudienByTT
 • getTudienNewLimit20
 • getTudienRandomLimit20
 • getTudienByIDLimit20

 • addTudien
 • getTudien
 • editTudien
 • deleteTudien

 • getInfoIP

Các biến và mảng

biến toàn cục

 • conn

biến cơ bản

măng cơ bản

Phần liên kết

 • xem
 • xoá
 • sửa

Phần csdl và các bảng con

CSDL minhquy_qtudien gồm 2 bảng con sau

Bảng tudien: lưu trữ từ điển

 1. stt (id) *
 2. tiengviet *
 3. tiengslovak (tiengtiep) *
 4. destiengviet
 5. destienglovak ̣(destiengtiep)
 6. tienganh
 7. nguoithem
 8. ngaythem
 9. ngaycapnhat
 10. loai
 11. (destienganh)

Bảng users: lưu tài khoản thành viên

 1. id *
 2. username *
 3. password * (encode MD5)
 4. created_at *
 5. email
 6. sotuvung

Phần tài khoản thành viên

 • học từ vựng
 • tim kiếm